„ART2Help -poradnictwo specjalistyczne” dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy.

„ART2Help -poradnictwo specjalistyczne” to interdyscyplinarna i długofalowa pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom, seniorom zagrożonym przemocą, doświadczającym trudności w funkcjonowaniu osobistym, społecznym. Bezpłatnym wsparciem służyć im będą: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, prawnicy, doradca zawodowy, mediator, asystenci.

Celem jest zapewnienie jak najszerszej dostępności kompleksowej pomocy specjalistycznej oraz jak najlepsze jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Badania i strategie na poziomie ogólnopolskim i województwa mazowieckiego wskazują na dotkliwe i długotrwałe skutki społeczne zjawiska przemocy. Z badania Kantar Polska „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie” dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeprowadzonego w 2019 r., wynika, że: główne formy pomocy, z której korzystały ofiary i które wskazują jako najbardziej pożądane, to: wsparcie psychologiczne (47%), pomoc prawna (38%). Wciąż silne są stereotypy, które utrudniają ofiarom zmianę swojej sytuacji: „Ofiary akceptują swoją sytuację”- 38% zgadza się z tym poglądem,” Lepiej się

nie wtrącać w życie rodzin dotkniętych przemocą” (18%), „Przez wtrącanie się można mieć kłopoty” (16%), „nie wiadomo kto ma rację” (15%); „W sprawach seksu żona zawsze powinna zgadzać się na to, co chce mąż (13% mężczyzn i 7% kobiet); „Wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wydatków, to przejaw gospodarności współmałżonka” (17% mężczyzn i 12% kobiet); „Gwałt w małżeństwie nie istnieje” (11% mężczyzn i 6% kobiet). Co trzeci badany przyznaje, że w dzieciństwie doświadczył przemocy psychicznej oraz fizycznej. Niemal co piąty badany (19%) doświadczył jakiegokolwiek rodzaju przemocy wiele razy w ciągu całego swojego życia. Najpowszechniejszą formą przemocy jest przemoc psychiczna, 54% osób zna rodziny, w których ta przemoc występuje. W roku 2019 przemocy psychicznej doświadczyło 29 % badanych. Co czwarty Polak (23%) doświadczył kiedykolwiek przemocy fizycznej, na wielokrotne doznawanie tej formy przemocy wskazało 16% osób.

Na zlecenie pełnomocniczki prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet oraz Warszawskiej Rady Kobiet, zostały przeprowadzone badania dotyczące życia osobistego warszawianek w czasie pandemii COVID-19. Aż 44 proc. kobiet potwierdziło, że doświadczyło w czasie pandemii sytuacji kryzysowych, takich jak pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, trudności wychowawczych oraz przemocy. Projekt Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 wskazuje, że potrzebne jest wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez rozszerzenie zakresu działań profilaktycznych, w szczególności skoncentrowanych na

kształceniu kompetencji wychowawczych rodziców oraz na uczeniu dzieci i młodzieży rozwiązywania problemów i konfliktów bez użycia przemocy: „Wczesne reagowanie na potencjalne problemy i kształtowanie prawidłowych zachowań daje szansę na uniknięcie utrwalania złych nawyków mogących w przyszłości doprowadzić do pojawienia się przemocy w rodzinie”.

Na podstawie 15-letnich doświadczeń Fundacji A.R.T., w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, jesteśmy przekonani o ogromnej roli działań edukacyjno- informacyjnych

oraz profilaktyki (działania uprzedzające i wspierające) w zapobieganiu przemocy. Ważne są działania scalające rodziny, budujące więzi, oraz motywujące ofiary oraz świadków do powiedzenia komuś o problemie czyli zrobienie pierwszego kroku do wyjścia z przemocy. Widzimy również, że pracę nad zmianami sytuacji życiowej trzeba zacząć od siebie, poznania swoich mocnych i słabych stron, przyznania się do ograniczeń i zdefiniowania barier, które należy pokonać. Ważne jest objęcie wsparciem systemu rodzinnego dotkniętego przemocą oraz monitorowanie wpływu udzielanego wsparcia na dana osobę czy rodzinę. Działania indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodzin, kobiet, mężczyzn dają im narzędzia i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami. Podnoszą kompetencje osobiste i społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości co zainicjować może trwałe zmiany w ich postępowaniu.

Udzielenie interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zagrożonych wykluczeniem, kryzysem dzięki zapewnieniu jak najszerszej dostępności do korzystania z kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej, Wzrost efektywności systemu wsparcia dla tych osób i ich rodzin dzięki pracy koordynatora beneficjenta i mikro-zespołów. a także prowadzeniu poradnictwa w języku polskim, ukraińskim i angielskim

Nie wahajcie się skorzystać z tej szansy na poprawę jakości życia waszej rodziny.

Możesz tez zadzwonić – +48 600 559 229 – na infolinię Fundacji A.R.T. w każdy wtorek i porozmawiać ze specjalistą na temat swojej aktualnej sytuacji i wspólnie poszukać najlepszego rozwiązania problemów.

PROJEKT „ART2help – poradnictwo specjalistyczne”  sfinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

#powiedzotymkomuś #przeciwprzemocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij