Alimentacyjne legendy – odcinek 14

„Nie muszę płacić na dziecko, bo Sąd ograniczył mi władzę rodzicielską.”

 

Trzeba zacząć od tego, że czym innym jest posiadanie i wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, czym innym prawo (obowiązek) do utrzymywania z dzieckiem kontaktów osobistych, a wreszcie zupełnie odmienną kwestią jest obowiązek alimentacyjny.

Warto w tym miejscu przypomnieć treść przepisu Art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

  • 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
  • 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Trzeba z całą stanowczością podkreślić, że uprawnienie rodzica do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

Żaden przepis nie przewiduje możliwości uchylenia obowiązku alimentacyjnego w przypadku pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy chodzi o ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej (co z reguły następuje w wyroku rozwodowym), jak również, gdy dochodzi do prawnego pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej. Okoliczności te nie upoważniają również do samodzielnego obniżenia wysokości alimentów przez obowiązanego do alimentacji rodzica. Co więcej, okoliczność ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozostaje również bez wpływu na kontakty z dzieckiem.

Władza rodzicielska to prawo i obowiązek do opieki nad dzieckiem, do jego wychowania oraz opieki nad jego majątkiem. Należy wyróżnić trzy podstawowe uprawnienia: prawo do sprawowania pieczy nad dzieckiem (osobista opieka), prawo do reprezentacji dziecka (przedstawicielstwo ustawowe) i prawo do zarządu majątkiem dziecka (w zakresie zwykłego zarządu – bez zezwolenia sądu opiekuńczego).

Rodzic może mieć pełną władzę rodzicielską (nieograniczoną) lub ograniczoną do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. W przypadku rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich rodzic może być w całości pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Natomiast obowiązek alimentacyjny wynika z faktu pokrewieństwa – dziecko jako najbliższy krewny w linii prostej może domagać się alimentów. O ich wysokości decyduje Sąd biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe obowiązanego rodzica.

Tłumaczenie rodzica, że Sąd ograniczając jego prawa rodzicielskie, tym samym zwolnił go z płacenia alimentów, są wyłącznie kolejną z wymówek.

Zamknij