Czy wiesz jakie prawa ma ofiara przemocy?

Sprawdź za co prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim!

Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

 • art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.
 • art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.
 • art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie na następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
 • art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki prze nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

** ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:

 • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa
 • udzielenia ofiarom niezbędnej pomocy, np. wezwania pogotowia
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – Policjant przystępując do czynności służbowych jest obowiązany podać stopień, imię i nazwisko. Należy zapytać o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje
 • sporządzenie z interwencji notatki urzędowej (NIEBIESKIEJ KARTY)- Karty A, wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie przeciw   sprawcy przemocy
 • przekazania Ci Karty B – zawierającej informacje na temat Twoich praw, adresy  i telefony lokalnych placówek i instytucji, w których można uzyskać pomoc
 • doprowadzenie nietrzeźwego sprawcy do Izby Wytrzeźwień
 • Dzielnicowy ma obowiązek odwiedzić Cię po interwencji Policji, a także powinien regularnie sprawdzać stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

Pamiętaj również iż:

Funkcjonariusze policji mają prawo zatrzymać prawdopodobnego sprawcę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił on przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. Okres zatrzymania (nawet do 48 godzin lub 72, gdy przekazano go następnie do dyspozycji sądu) służy do zebrania niezbędnych danych i wyjaśnienia okoliczności ewentualnie popełnionego przestępstwa. Jeżeli podejrzenie się potwierdzi, sprawcy zostaną przedstawione zarzuty i mogą w stosunku do niego zostać zarządzone środki zabezpieczające z tymczasowym aresztowaniem i nakazem opuszczenia lokalu włącznie.

Procedura karna przewiduje, że policja nie ma wyboru i musi zatrzymać osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo z użyciem przemocy zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Musi istnieć tutaj jednocześnie obawa, że sprawca ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Nakaz opuszczenia lokalu może być zarządzany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały powody jego stosowania, sąd I instancji właściwy do rozpoznania sprawy może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy. Nie mogą być jednak one dłuższe niż 3 miesiące. Przedłużenie może zostać dokonane na wniosek prokuratora.

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Możesz również wystąpić do Sądu w trybie postępowania cywilnego o nakaz opuszczenia lokalu przez osobę stosującą przemoc jak również skierować pismo na Policję z prośbą, aby także Policja wystąpiła do Prokuratury o nakaz opuszczenia lokalu.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej !

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy !

Są to:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla Ofiar Przemocy,
 • Prokuratura,
 • Sądy Rodzinne i Nieletnich,
 • Kuratorzy sądowi,
 • Pedagodzy szkolni,
 • Lekarze,
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka,
 • Centra i Punkty Pomocy Rodzinie,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 0-801-120-002
  (płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 22.00, w niedzielę i święta w godz. 10.00 – 16.00)
 • Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 0–800-162-616 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godz. 8.00 – 22.00).

Źródło: http://www.sow.com.pl/index.php/prawa-ofiar

Zamknij