„Czas dla rodziny 2”- propozycja dla warszawskich Rodzin.

Rodzina daje dzieciom siłę, poczucie bezpieczeństwa i przygotowanie do samodzielnego życia. Relacje rodzinne wpływają nie tylko na jakość dzieciństwa ale i na to, w jaki sposób dziecko poradzi sobie w przyszłości z relacjami z innymi ludźmi– powielamy wzorce nabyte w rodzinnym domu. Społeczne instytucje wyspecjalizowane w wychowaniu (takie jak szkoła) włączają się we współpracę w wychowaniu dopiero w 6-7 roku życia dziecka. Zasadnicze podwaliny osobowości tworzą się, jak wykazuje psychologia rozwojowa, w pierwszych trzech latach życia dziecka.

Ważne jest również wspólne działanie i wspólna wizja wychowania między rodzicami, między rodzicami a dziadkami i opiekunkami, którzy często towarzyszą maluchom w odkrywaniu świata i pierwszej fazie rozwoju do czasu pójścia do przedszkola czyli 3 roku życia. Przeprowadzone w 2021 roku „Badanie ewaluacyjne działalności Warszawskich Klubów dla Rodzin i skuteczności ich oddziaływań na przestrzeni ostatnich 10 lat” wskazało główne potrzeby lub sytuacje, w których rodzice z małymi dziećmi, korzystają z oferty klubów:

1. Pojawiające się kryzysy i związana z nimi potrzeba wsparcia/edukacji:

• Rozwojowy – rodzi się dziecko, doświadczenie zmiany, stres i przeciążenie, trudności opiekuńczo-wychowawcze,

• Osobiste – przeciążenie rolą rodzica, poczucie winy, poczucie bezsilności

• Partnerskie – rozwód, poczucie osamotnienia, zagubienia

2. Wspieranie dziecka w rozwoju- socjalizacja, umiejętność bycia w grupie, kontakt z rówieśnikami.

3. Aspekt wspólnotowy- poszukiwanie ludzi którzy są w podobnym momencie życiowym, samotność vs poczucie wspólnoty, nawiązywanie relacji.

Program Rodzina uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 13 maja 2010 r. uwzględnia główne kierunki miejskiej polityki społecznej wobec rodziny, przyjęte w Społecznej Strategii Warszawy. Głównym założeniem Programu Rodzina jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez dostosowanie oferty usług dla rodzin służących wzmacnianiu więzi rodzinnych. W „Programie wspierania rodziny w m.st. Warszawie” wymieniono potrzebę wspierania warszawskich Klubów dla Rodzin – czyli ważnego miejsca integracji. Działania proponowane w Klubach dla Rodzin tworzą kompleksową ofertę zajęć i spotkań o charakterze powszechnym, psychoedukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym, wspierających rodziny z małymi dziećmi. Klub daje możliwość spotkania się z innymi rodzicami, dzielenia się problemami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci.

Projekt „Czas dla Rodziny 2” realizowany we współpracy z Fundacją UNA kompleksowo wpisuje się w ww. obszary wsparcia i potrzeby warszawskich rodzin. Dla wzmocnienia kompetencji rodziny w wypełnianiu jej funkcji istotne jest zatem „umożliwienie rodzinom dostępu na każdym etapie rozwoju dziecka do informacji, zajęć i poradnictwa w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych” – Program „Rodzina” na lata 2010-2020 (z dnia 13 maja 2010r.), priorytet I, cel 4.

Doświadczenia własne Fundacji A.R.T. oraz Fundacji UNA w pracy z rodzinami i dziećmi również wskazują celowość i potrzebę organizowania zajęć i warsztatów dla rodzin z dziećmi do lat 6, wspierania rodziny w budowaniu więzi, przepracowania pojawiających się problemów i emocji. Wśród aktywności i form pomocy świadczonych przez nasze organizacje znajdują się: warsztaty, grupy wsparcia, zajęcia dla rodzin z dziećmi, spotkania okolicznościowe, kolonie, specjalistyczne poradnictwo indywidualne, przeciwdziałanie przemocy, pikniki rodzinne, prowadzenie klubów dla rodzin, itp. Niniejszy projekt przygotowaliśmy również w oparciu o ww. potrzeby oraz wstępną ewaluację naszego projektu „Czas dla Rodziny”(2018-2021). W jego ramach realizowaliśmy działania dedykowane rodzinom z dziećmi 0-5, o charakterze: wspierającym, terapeutycznym, edukacyjnym i rozwojowym. Ankiety i kwestionariusze pokazały, że rodzaj i zakres merytoryczny zajęć został właściwie dobrany do potrzeb odbiorców.

Najwyżej ocenione i pożądane w kolejnych projektach przez beneficjentów działania, obszary, tematy to: 1.Prowadzenie warsztatów dla rodziców, opiekunów, ojców, matek dotyczących: umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych, budowania relacji, wspierania i prawidłowego rozwoju dziecka, warsztatów podnoszących wiedzę na temat wychowania dziecka. Wzmocnienie, poprzez różnorodne formy pracy, poczucia własnej wartości u rodziców.

2. Wykłady z ekspertami z sesją pytań i odpowiedzi oraz porad indywidualnych specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, dietetyk, logopeda). Zgłoszona potrzeba wsparcia edukacyjnego rodziców dzieci z autyzmem.

3.Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, opiekunów.

4.Zapewnienie rodzinom z dziećmi w wieku 0-5 lat możliwości wymiany doświadczeń, samopomocy i integracji. Zapewnienie miejsca, przestrzeni na spotkania i działania rodzin na rzecz innych rodzin. Pomysł zgłoszony przez rodziców – „weekendowe poranki filmowe z „jakimiś” warsztatami na podstawie filmów”.

5. Dostęp do zajęć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym dla rodzin z małymi dziećmi, uwzględniające potrzeby ogólnorozwojowe dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych. Z realizowanych zajęć: chęć kontynuacji Gordonek, warsztatów eksperymentalnych, warsztatów metodą W.Sherborn, sensoplastycznych. Sugestie – (przyjęte już w trakcie realizacji „Czasu dla Rodziny”) zmiana ogólnorozwojowych „Praskich Brzdący” na „inne muzyczne albo taneczne”, „umuzykalniające”.

Sposób zaspokajania potrzeb dziecka, sprzyjanie lub przeszkadzanie jego aktywności i samodzielności określa zręby jego przyszłego charakteru, nastawienie do otoczenia. Stąd tak wielka rola pedagogizacji rodziców mających małe dziecko w wieku 1-3 lata oraz podnoszenie ich umiejętności społecznych i opiekuńczych. W okresie przedszkolnym w wieku od 3 do 5lat rola rodziny pozostaje wciąż duża, wyraża się poprzez wpływ jaki posiadają rodzice na rozwój dziecka, choćby udzielając odpowiedzi na niezliczone pytania dziecka czy spędzając z nim wolny czas. Na szczęście coraz więcej rodzin rozumie i docenia korzyści płynące dla wszystkich członków rodziny ze wspólnego spędzania czasu, zarówno edukacyjnie jak i relaksacyjnie czy ruchowo.

Aby zrealizować założone cele podejmiemy w ramach projektu, w formule Klubu dla Rodzin, poniższe działania:

W Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej oraz Praskim CSR zaoferujemy:

1. Zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym dla rodzin z małymi dziećmi, uwzględniające udział dziadków, opiekunów oraz potrzeby ogólnorozwojowe dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych;

2. Zajęcia sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz budowaniu rodzinnych i lokalnych więzi:

• warsztaty ruchu rozwijającego metodą W.Sherborn ( rodziny z dziećmi od 7-8 miesiąca życia do ok.1,5r.),

• warsztaty rozwojowo-umuzykalniające metodą E.Gordona czyli Gordonki (rodziny z dziećmi w wieku 0 -3l.) • warsztaty Muzyczne Harce, (dzieci w wieku 3-5l),

•warsztaty Mali Badacze (dzieci w wieku 4-6 lat),

• rodzinne warsztaty kreatywno-manualne, kulinarne – integrujące rodzinne warsztaty (rodzice i opiekunowie), rozwijające zainteresowania i kreatywność dzieci. Wspaniała zabawa, połączona z tworzeniem kulinarnych i innych „arcydzieł”, ucząca dzieci prostych czynności w kuchni i przy stole, uczestniczenia od najmłodszych lat w rodzinnym życiu.

• spotkania okazjonalne dla całych rodzin, dzieci, dziadków, opiekunów, społeczności lokalnej ( Dzień Rodziny, Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Noc Muzeów)

• Miasteczko Mikołaja – odbywające się w grudniu Spotkanie Świąteczne, a w jego ramach: warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wspólne spotkania i poczęstunek, śpiewanie kolęd, rodzinne zabawy i zdobienie pierników, czytanie świątecznych bajek dzieciom przez rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci w wieku 1-3 lata.

• animacje i gry na dzieci gdy rodzice korzystają ze wsparcia indywidualnego lub warsztatów,

• dostępna przestrzeń klubo-kawiarniana z cenami w kawiarence na każdą kieszeń – od 2 do 8 zło prostu rodzinne spędzenie czasu w kąciku zabaw, przy grach planszowych i puzzlach.

Szczegóły i zapisy FB Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej, e-mailowo: projekty@fundacjaart.pl

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij