Gdzie szukać pomocy gdy mam problem z alkoholem- odpowiedzią jest projekt „Jesteś wiele wart 3”

Wiele osób i rodzin, zamieszkujących na terenie Warszawy, w skutek nadużywania alkoholu przeżywa różnego rodzaju problemy, które destabilizują system rodzinny. Uzależnienie jednego członka rodziny powoduje negatywne konsekwencje w funkcjonowaniu rodziny jako „całości”: rozpad więzi rodzinnych, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy opiekuńczo-wychowawcze, finansowe, przemoc, bierność, zachowania ryzykowne. Rodziny te potrzebują wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, indywidualnego wsparcia specjalistycznego poszczególnych jej członków, podjęcia działań wzmacniających więzi rodzinne oraz przeciwdziałających uzależnieniom. Potrzebują zaktywizowania ich do działania w celu zmiany swojej sytuacji.

Bazując na własnym doświadczeniu w pracy z rodzinami oraz na wynikach badań jesteśmy przekonani o ważnej roli profilaktyki w zapobieganiu uzależnieniom. W rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym istotne jest wskazanie innych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych niż alkohol. Skutki nadużywania alkoholu mogą być nieodwracalne, nie każdemu, pomimo licznych terapii, udaje się zerwać z nałogiem, uratować własne życie i szczęście związanych z osobą uzależnioną bliskich.

Odpowiedzią Fundacji A.R.T. oraz współpracującą z nią Fundacją UNA na powyższe potrzeby jest projekt „Jesteś wiele wART 3″. Skierowany jest do rodzin (dorośli, dzieci, młodzież), u których występuje lub występował problem alkoholowy, aby pokazać rzeczywiste konsekwencje nałogu, sposoby wyjścia z uzależnienia oraz nadzieję, jaką daje zmiana nawyków, powiedzenie w porę „stop”, znalezienie wsparcia w rodzinie, danie wsparcia swoim dzieciom, zadbanie o swoje umiejętności i wiedzę, zaakceptowanie i rozwój siebie. Założenie projektu oparte są o doświadczenia obydwu fundacji w pracy z rodzinami z zachowaniami ryzykownymi.

Kierując się potrzebami uczestników, wnioskami ze zrealizowanych zadań oraz rekomendacjami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021r. realizowana będzie kompleksowa, edukacyjna, wspierająca i terapeutyczna oferta działań, których celem jest:

– wzmacnianie kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych rodziców,

– zapewnienie grupowego oraz indywidualnego wsparcia specjalistów osobom (dorośli/dzieci/młodzież) i rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo – wychowawcze, zagrożonym lub dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu, oraz rodzinom gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu,

– wsparcie rodziców, młodzieży w radzeniu sobie z uzależnieniem, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień

– podjęcie działań wzmacniających więzi rodzinne,

– prowadzenie działań wzmacniających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży oraz radzenie sobie przez nią z trudnymi emocjami

W ramach projektu odbywać się będzie:

– indywidualne poradnictwo i konsultacje specjalistyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży ( w tym: pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, terapeuci uzależnień, coachowie, mediator, doradca zawodowy),

– poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz lecznictwa odwykowego,

– specjalistyczne wsparcie grupowe w postaci grup terapeutycznych (kobiety, mężczyźni, młodzi dorośli 16-19l),

– warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów ( kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, komunikacja NVC, kompetencje interpersonalne),

– warsztaty profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci (6-11l.) oraz młodzieży w grupach:12-16lat oraz 16- 18 lat,

– spotkania inspirujące ze specjalistami ds. uzależnień oraz „trzeźwymi” alkoholikami,

– działania edukacyjno-informacyjne dotyczące rodzin borykających się z problemem alkoholowym: spotkania prasowe, informacje na stronach i w mediach społecznościowych oferentów, filmiki edukacyjne ze spotkań inspirujących.

Szczegóły i zapisy FB Praskie Centrum Społecznego Rozwoju, e-mailowo: projekty@fundacjaart.pl

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij