„Jesteś wiele wart 2”- projekt dla Rodzin współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

„Jesteś wiele wART 2″to projekt, który od czerwca br. Fundacja A.R.T. realizuje dzięki współfinansowaniu przez Miasto Stołeczne Warszawa. Skierowany jest do rodzin, w których występuje problem alkoholowy, aby pokazać rzeczywiste konsekwencje, i trudność wyjścia z uzależnienia ale i nadzieję, jaką daje zmiana nawyków, powiedzenie w porę „stop”, znalezienie wsparcia w rodzinie, danie wsparcia swoim dzieciom, zadbanie o swoje umiejętności i wiedzę, polubienie siebie. Projekt jest ponowieniem, cieszących się dużym zainteresowaniem beneficjentów, działań zadania „Jesteś wiele wART” realizowanego w 2017 r.

Kierując się potrzebami uczestników obecna edycja jest zmodyfikowana zgodnie z ich oczekiwaniami, kompleksową, edukacyjną, wspierającą i aktywizującą dla rodzin ofertę zajęć, których celem jest:

– wzmacnianie kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych rodziców,

– zapewnienie osobom zagrożonym problemem alkoholowym indywidualnego wsparcia specjalistów

– wsparcie rodziców w radzeniu sobie z uzależnieniem, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień

– podjęcie działań wzmacniających więzi rodzinne

– prowadzenie działań wzmacniających kompetencje społeczne dzieci i radzenie sobie przez nie z trudnymi emocjami

– prowadzenie miejsca do regularnych spotkań i wspólnego spędzania czasu na różnorodnych zajęciach przez rodziny zagrożone problemem alkoholowym.

Miejscem, w którym prowadzone będą zajęcia w ramach projektu „Jesteś wiele wART 2” jest lokal Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej

W RAMACH PROJEKTU ZAOFERUJEMY BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I ICH DZIECI:

1. Profilaktyczne warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień jest wzmacnianie procesów motywacyjnych, nauka kontroli emocji, edukacja w zakresie popędów i nawyków, treningi behawioralne, edukacja na temat współczesnych metod leczenia i standardów. Podczas warsztatów rodzice pracują nad rozpoznaniem sytuacji rodzinnej i własnych zachowań wynikających ze współuzależnienia. W ramach zajęć realizowane są następujące tematy :

• czym charakteryzuje się uzależnienie od alkoholu,

• kim jest alkoholik,

• jaką rolę odgrywa alkohol w rodzinie alkoholowej

• jakie są zaburzenia w rodzinie alkoholowej

• na czym polega współuzależnienie

• co to jest: nad-odpowiedzialność, nad-kontrola, bezsilność

• jakie są psychologiczne skutki przystosowania się do destrukcyjnego związku

• jak rozpoznawać swoje uczucia

• jak porozumiewać się z drugim człowiekiem

• co to jest asertywność i jak ją stosować

• jak można pozytywnie myśleć

• w czym przejawia się przemoc w rodzinie alkoholowej

• jak można pomóc dziecku w rodzinie alkoholowej

• jak być dobrą/dobrym dla siebie

Czas trwania: 2 cykle obejmujące po 4 trzygodzinne spotkanie , 1- 2 x na miesiąc.

 

2. Akademia Świadomego Rodzica. Podczas warsztatów rodzice będą zdobywać wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach wychowawczych. Prawidłowa komunikacja z dzieckiem, wyrażanie akceptacji dla osoby dziecka i jednoczesne stawianie czytelnych granic to podstawowe warunki zapobiegające wejściu dziecka na drogę różnego typu uzależnień oraz stosowaniu przez nie agresji i przemocy. Warsztaty pokażą również rodzicom jak prawidłowo kształtować relacje z dzieckiem, ważność pielęgnacji uczuć, konieczność poznania wzajemnych potrzeb oraz sposoby okazywania wsparcia.

Rodzice zdobędą takie umiejętności wychowawcze jak:

• umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania

• nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem

• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnych form przemocy

• wyrażanie przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane

• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenia sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej dziecka

• rozwój pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrost zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka

• mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia – praktycznych ćwiczeń, odgrywania ról, gier, pracy w małych zespołach.

 3. Zabawy i animacje dla dzieci. Podczas zajęć zajęć warsztatowych, konsultacji ze specjalistami dla rodziców, prowadzić będziemy ciekawe zajęcia o charakterze edukacyjnym, relaksacyjnym, kreatywnym, pedagogizującym dla starszych dzieci oraz zajęcia animacyjne i o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. W ten sposób ograniczymy stosowanie wymówki, że „takie ciekawe warsztaty ale nie ma z kim dziecka zostawić”.

4.Zajęcia arteterapeutyczne oraz integrujące dla całych rodzin. Podczas tych zajęć będą wprowadzane oddziaływania psychospołeczne ułatwiające radzenie sobie ze stresem oraz w sytuacjach kryzysowych, a także tworzące przestrzeń twórczą do tworzenia mechanizmów naprawczych w rodzinach i wzmacniania więzi rodzinnych. W trakcie swobodnej zabawy, moderowanej jednak przez specjalistów, wzmacniane będą u uczestników: pozytywne cechy osobowościowe, poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości, współpraca w rodzinie, poczucie wpływu na „kryzysową” dotychczas rzeczywistość co wpłynie na zmianę postrzegania przez uczestników otaczającego świata, często uważanego przez nich za „wrogiego”.

Zaproponujemy m.in. warsztaty: • kulinarne, • warsztaty plastyczne, • warsztaty muzyczne, • warsztaty integrujące rodziny, np. Twórcze warsztaty z tkaniną

5. Atomowe Brzdące – Warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4 – 6 lat i ich rodziców. Ich celem jest pogłębienie zdolności, umiejętności i rozwoju w czterech obszarach funkcjonowania przedszkolaka: społecznym, poznawczym, fizycznym, emocjonalnym. Warsztaty opierać się będą na pedagogice zabawy, założeniach profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz metodzie „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz. 

6. „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest bardzo przydatny dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program składa się z sześciu części: Uczucia, Komunikacja, Nawiązywanie i zrywanie więzi, Rozwiązywanie konfliktów, Przeżywanie zmiany i straty. 

7. Warsztaty „Historia jednej znajomości” W ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy przygotowaliśmy dla dzieci w wieku szkolnym mini-wykład interaktywny połączony z przejmującą prezentacją. Jest ona wstępem do dyskusji o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych ale i możliwości wyboru, zmianach, przyjaźni, rodzinie. Jej celem jest oddziaływanie profilaktyczne, terapeutyczne, pobudzające do myślenia.

8. „Sąsiedzi sąsiadom” czyli integrujące spotkania dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. to po prostu czas na bycie ze sobą w rodzinie wśród innych rodzin, relaks, odpoczynek, wspólną zabawę i przytulanki, gry i czytanie. To też czas na wypicie kawy, herbaty, spotkanie z innymi rodzinami, sąsiadami; czas na budowanie więzi rodzinnej ale i na zawiązywanie znajomości, przyjaźni. To też czas gdy rodzice mogą zaproponować i poprowadzić zajęcia dla innych rodzin. Szczególnie skierujemy te ofertę do rodzin zamieszkujących na terenach kryzysowych Pragi-Północ, Pragi-Południe, Targówka jako miejsc największej kumulacji problemów związanych z alkoholem i przemocą w rodzinie.

9. Coaching umiejętności wychowawczych – jego celem jest uruchomienie i podtrzymywanie motywacji do zmiany sytuacji osobistej rodzica wobec dziecka. Taki styl pracy uruchamia aktywność rodzica, wzmacnia jego odpowiedzialność za wymyślone rozwiązania, o realizacji których opowiada na kolejnych sesjach. Dzięki sesjom coachingu rodzic efektywnie, samodzielnie pokonuje drogę ku nowym celom, dokonuje zmian w swoim życiu. Coaching umiejętności wychowawczych pozwala na skupienie się podczas spotkania wyłącznie na specyfice danej rodziny; pracy na konkretnych sytuacjach zgłaszanych przez rodziców. Dzięki temu taka forma zdobywania nowych umiejętności wychowawczych jest niezwykle skuteczna i efektywna. Coach inspiruje, towarzyszy członkom rodziny w odkrywaniu potencjału rodziny, budzeniu samoświadomości, autorefleksji i wzmacnianiu przekonania o własnej skuteczności.

10. Porady indywidualne specjalistów (psycholog, logopeda, terapeuta ds uzależnień, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, itp.) dotyczące trudności opiekuńczo-wychowawczych, rozwojowych lub relacji rodzinnych– łącznie 100 godzin w projekcie; ilość godzin dla 1 jednej rodziny – uzależniona od jej potrzeb i sytuacji. Jedna rodzina może otrzymać więcej godzin indywidualnego wsparcia, inna mniej.

11. Dwa interaktywne wykłady połączone z dyskusją moderowaną prowadzone przez zapraszanych ekspertów, specjalistów, podczas których zostanie poruszona poniższa tematyka: • „Jak zdrowo i przyjemnie żyć” • „Pochwały mają moc – radzenie sobie z agresją u dzieci”

12. Warsztaty choreoterapeutyczne to niewerbalna metoda terapii stosowana w lecznictwie i rehabilitacji, która oddziałuje na pacjentów bardzo wszechstronnie. Bazuje na ruchu i formach do niego zbliżonych i obejmuje: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje, zabawy ruchowe.

Zajęcia będą prowadzone w celu:

• Poprawy ogólnego nastroju,

• Poprawy koncentracji i myślenia,

• Poprawy formy i kondycji ciała,

• Podniesienia samooceny,

• Obniżenia napięcia psychicznego,

• Obniżenia poziomu lęku,

• Poprawy kontaktów interpersonalnych.

Wszystkie działania związane z projektem komunikowane są poprzez stronę Fb Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej.

Projekt „Jesteś wiele wart 2” współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

#WarszawaRodzinna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij