Przeciw Przemocy

Jak zdefiniować pojęcie przemocy w rodzinie? Możemy ją określić jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemocy w rodzinie. Co wyzwala w sprawcach falę agresji? Jak mogą wyrządzać tyle zła  swoim najbliższym? Czy można to  jakoś zrozumieć? Powinno im się pomagać czy też należy ich bezwzględnie karać? Te pytania stawia sobie wiele osób pracujących z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.

W okresie  od grudnia 2011 do lutego 2012r. na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu psycholog Działu Penitencjarnego wspólnie z Wrocławską Kampanią Przeciwdziałania Przemocy, w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego, zorganizowali szereg spotkań zarówno indywidualnych, jak i grupowych dla grupy sprawców przestępstw z art. 207 § 1 kk. Założeniem realizatorów była psychokorekcja dotychczasowych postaw w oparciu o wiedzę i nowe umiejętności.

Zaznaczyć należy, iż w/w Kampania jest pionierem tego rodzaju akcji w współpracy z jednostkami penitencjarnymi w Polsce.

W procesie kwalifikacji skazanych do programu  do najważniejszych czynników ryzyka zaliczono:

  • niewłaściwy osobisty „kodeks etyczny” oparty o normę „prania brudów w czterech ścianach”
  • niską wiedzę na temat zjawiska przemocy i agresji, w tym ich długofalowych skutków
  • połączenie problemu nadużywania alkoholu/ uzależnienia z stosowaniem przemocy względem najbliższych.

Do  głównych celów realizatorzy programu zaliczyli zdobycie przez skazanych umiejętności rozpoznawana własnych zachowań przemocowych, uświadomienie sobie konsekwencji i motywów własnych zachowań przemocowych oraz psychoedukacja dotycząca przemocy wynikającej z nierozpoznawanie obszarów do zmiany i dalszej pracy terapeutycznej

W zajęciach brała udział grupa sześciu skazanych. Spotkania grupowe, jak i indywidualne odbywały się miłej i przyjaznej atmosferze.

Źródło: www.sw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij