Lista placówek pomocy

Przedstawiamy Państwu  listę placówek, których oferta skierowana jest do całych Rodzin.


Fundacja A.R.T.

Od 2008 r., Działalność statutowa Fundacji A.R.T  opiera się na trzech hasłach:

#Aktywizujemy #Ratujemy #Tworzymy 

#Aktywizujemy do działania. #Ratujemy osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym. #Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

W ramach statutowej działalności zapraszamy na konsultacje z prawnikiem, psychiatrą, psychologiem, psychologiem dziecięcym, coachem rodzinnym, logopedą, terapię krótkoterminową.

Szczegóły: projekty@fundacjaart.pl lub telefonicznie: 888 555 222

Konsultacje świadczone są w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej.


Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

W skład WOIK wchodzą:

  • Punkt Interwencyjny: Pl. Dąbrowskiego 7, 00 – 057 Warszawa (Śródmieście), tel. 22 837 55 59, 535 430 902; e-mail: interwencyjny@woik.waw.pl; czynne: pon-pt. 8.00-20.00

Oferta: krótkoterminowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie psychicznym, uzupełniona o pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne

  • Dział Interwencji Kryzysowej: ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa (Ursynów), tel. 22 855 44 32, 514 202 619; e-mail: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl; czynne: całodobowo

Oferta: krótkoterminowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie psychicznym, uzupełniona o pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne; poradnictwo socjalne

  • Hostel: ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa (Ursynów), tel. 885 523 171; e-mail: hostel@woik.waw.pl; czynne: całodobowo

Oferta: schronienie i wsparcie dla osób/rodzin doświadczających przemocy domowej oraz innych osób/rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej wymagających pomocy w formie czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania

  • Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
    A. J. Madalińskiego 45/47, 02-544 Warszawa (Mokotów), tel. 667 833 400, 782 835 303, e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl; czynne: pon-pt. 8.00-20.00

Oferta:  pomoc psychologiczna (krótko i długoterminowa, indywidualna, dla par,  grupowa) dla osób/rodzin z Warszawy, których dotyczy problem przemocy w rodzinie (doznających przemocy obecnie lub w przeszłości, stosujących przemoc, świadków przemocy) uzupełniona o pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne.

  • Dział ds. Profilaktyki i Szkoleń: e-mail: ps@woik.waw.pl

Oferta: działania profilaktyczne, informacyjne i psychoedukacyjne, prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym lub umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej


Towarzystwo Pomocy Młodzieży

TPM powstało, aby nieść pomoc młodzieży od 15 r.ż. i jej rodzicom/opiekunom z terenu Warszawy i okolic w rozwiązywaniu problemów oraz aby towarzyszyć im i wspierać  w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym, a następnie podejmować różnorodnych działań ukierunkowanych na pełny rozwój młodego człowieka .

W ramach programu „ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM I RODZINOM DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH FORM PRZEMOCY”  zapraszamy młodzież w wieku 15 – 26 lat z rodzin dotkniętych przemocą i jej rodziny z terenu Warszawy, zwłaszcza rodziny z problemem alkoholowym i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

– pomoc psychologiczną indywidualną i rodzinną

– konsultacje prawne

– warsztaty dla młodzieży – najbliższe warsztaty po wakacjach

– grupę psychoedukacyjną dla młodzieży – rusza od grudnia 2018

Adres strony: www.tpm.org.pl, email:tpm@tpm.org.pl, numer telefonu: 508-350-320, 22/887-88-05;


Fundacja Centrum Praw Kobiet

CPK organizacja pożytku publicznego (0000188668), której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Ponadto Centrum Praw Kobiet  udziela kompleksowej pomocy kobietom, których prawa są łamane, w szczególności kobietom  doświadczającym różnych form przemocy i dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, sytuację rodzinną.

Oferta: Doradztwo prawne, doradztwo psychologiczne, doradztwo socjalno-zawodowe

Telefon zaufania (22) 621 35 37 oraz 24h telefon interwencyjny 600 07 07 17 / Asysty sądowe/ Schronisko dla kobiet/ Warsztaty oraz spotkania edukacyjne w ramach Akademii Mocy Kobiet / Poradniki, broszury, ulotki, raporty i inne publikacje na temat praw kobiet oraz przemocy wobec kobiet

Kontakt:  tel/faks: (22) 622-25-17 / www. cpk.org.pl


Chcesz dodać placówkę prześlij nam dane na adres: projekty@fundacjaart.pl

Fundacje, stowarzyszenia działające społecznie nie ponoszą kosztów wpisu, miejsca komercyjne wpłacają jednorazową darowiznę w wysokości 50 zł na cele statutowe Fundacji A.R.T.

Zamknij