Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Okoliczności stosowania przemocy w rodzinie

Z odpowiedzi osób, które choć raz były sprawcą przemocy, wynika, że poszczególne typy przemocy mają swoją specyfikę. Przede wszystkim wyróżnia się przemoc fizyczna, w której osobami doznającymi przemocy w rodzinie są w największym stopniu dzieci – synowie (30%) lub córki (21%). W przypadku przemocy psychicznej takimi osobami najczęściej są żony (23%), mężowie (17%), ale też synowie (15%) i córki (13%). Przemoc ekonomiczna odbywa się przede wszystkim w relacji małżeńskiej (wobec mężów 18% i wobec żon 17%). W końcu, jeśli chodzi o przemoc seksualną, to osobami doznającymi przemocy w rodzinie są głównie kobiety – żony (35%) lub partnerki (17%).

Ogólnie relacje sprawców potwierdzają doświadczenia osób doznających przemocy – przemoc w rodzinie najczęściej obejmuje członków najbliższej rodziny. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że przemoc fizyczna stosowana jest najczęściej wobec dzieci. Tymczasem, jak wspominaliśmy we wprowadzeniu, procedura „Niebieskie Karty” dotyczy przede wszystkim osób dorosłych, a osób małoletnich nią objętych jest coraz mniej (od 2012 do 2018 spadek udziału z 25% do 14%). Gdy spojrzeć na dane z sondażu oraz relacje osób, które stosowały przemoc w ciągu ostatnich 5 lat czy nawet w ciągu ostatniego roku, to widać, że najczęściej osobami doznającymi przemocy byli synowie. W obydwu przypadkach stanowili osoby doświadczające przemocy w ponad 25% relacji sprawców. Równocześnie, gdy spojrzy się na przypadki przemocy z ostatnich lat, widać, że w mniejszym zakresie przemoc stosowana była wobec córek (około 10% wobec 21% we wszystkich omawianych przez sprawców przypadkach przemocy). O ile więc skala przemocy fizycznej stosowanej wobec dziewczynek może maleć, o tyle wobec chłopców nie można wyciągnąć podobnych wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z całym badaniem przeprowadzonym przez Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Zamknij