Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Fundacja A.R.T. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW.FUNDACJAART.PL

Fundacja A.R.T. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja A.R.T. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW.FUNDACJAART.PL.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
 • – nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
 • – niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
 • – na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji A.R.T.
 • Adres: Zarząd Fundacji A.R.T.
  ul. Tuzycka 8 lok. 6
  03-683 Warszawa
  NIP 5213521895
  tel: +48 601392244
 • E-mail: projekty@fundacjaart.pl
 • Telefon: 601392244

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rodzinna Klubokawiarnia Praska
(ul. Dąbrowszczaków 8/111, 03-474 Warszawa)

Lokal znajduje się na parterze bloku mieszkalnego z wejsciem od ulicy. Przed Klubokawiarnią znajduje się parking przy ulicy, w jego obrebie nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepelnosprawnością; Wyznaczone miejsce dla osób z niepelnosprawnością znajduje się na tylach budynku (wjazd od ul. Brechta) w jego obrębie są wydzielone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Otoczenie budynku jest utwardzone. Wejście do budynku znajduje się od ul. Dąbrowszczaków. Wejście znajduje się na poziomie chodnika, jest podjazd dla wozków oraz barierka, ktora umozliwia swobodne. Drzwi nie otwieraja się automatycznie, otwieraja się do środka lokalu. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Fundacji A.R.T.. Ciągi komunikacyjne zapewniają dostęp do placówki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek i otoczenie nie posiada oznaczeń wizualno-fakturowych w ciągach komunikacyjnych. Rodzinna Klubokawiarnia Praska nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.

Praskie CSR(Centrum Społecznego Rozwoju)
(ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 112, 03-474 Warszawa)

Lokal znajduje się na parterze bloku mieszkalnego z wejsciem od ulicy. Przed Praskim CSR znajduje się parking przy ulicy, w jego obrebie nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepelnosprawnością; Wyznaczone miejsce dla osób z niepelnosprawnością znajduje się na tylach budynku (wjazd od ul. Brechta) w jego obrębie są wydzielone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Otoczenie budynku jest utwardzone. Wejście do budynku znajduje się od ul. Dąbrowszczaków. Wejście znajduje się na poziomie chodnika, jest podjazd dla wozków oraz barierka, ktora umozliwia swobodne. Drzwi nie otwieraja się automatycznie, otwieraja się do środka lokalu. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Fundacji A.R.T. Ciągi komunikacyjne zapewniają dostęp do placówki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W lokalu jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek i otoczenie nie posiada oznaczeń wizualno-fakturowych w ciągach komunikacyjnych. Praskie CSR nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.

Zamknij