Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych

§1

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres poradnictwa prawnego i psychologicznego, procedurę udzielania porad w Klubie Środowisk Różnych, zakres i sposób udzielania porad  prawnych i psychologicznych przez prawników i psychologów.

§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Fundacji” należy przez to rozumieć Fundację A.R.T z siedzibą na ul. Kłopotowskiego 11 lok. 219, 03-718 Warszawa NIP 5213521895, REGON 141690490, KRS 0000318649.
 2. Klubie Środowisk Różnych” należy przez to rozumieć Klub Środowisk Różnych A.R.T. mieszczący się przy ul. Wileńska 7 lok.72 w Warszawie.
 3. bezpłatnej poradzie prawnej”- należy przez to rozumieć udzieloną ustnie lub drogą e-mailową opinię zawierającą ocenę przedstawionego przez osobę korzystającą z porady stanu faktycznego i prawnego sprawy, a także pomoc w opracowaniu dokumentów; osobie korzystającej z porady prawach oraz ciążących na niej obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także pomoc w opracowaniu dokumentów;
 4. bezpłatnej poradzie psychologicznej” – należy przez to rozumieć udzieloną ustnie lub drogą e-mailową opinię zawierającą ocenę przedstawionego przez osobę korzystającą z porady stanu faktycznego.
 5. prawniku” oznacza to prawników współpracujących z Fundacją, udzielających bezpłatnej porady prawnej na terenie Klubu Środowisk Różnych A.R.T.
 6. psychologu” oznacza to oznacza to psychologów współpracujących z Fundacją, udzielających bezpłatnej porady psychologicznej na terenie Klubu Środowisk Różnych A.R.T.
 7. dyżurze” należy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady prawnej lub psychologicznej przez prawnika, psychologa;
 8. Kliencie” należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która korzysta z bezpłatnej porady prawnej/psychologicznej.
 9. Przemocy” należy przez to rozumieć zespół zjawisk wymagających natychmiastowej porady.

§3

Klub Środowisk Różnych A.R.T otwarty jest zgodnie z aktualnym grafikiem wydarzeń, dostępnym na stronie www.fundacjaart.pl.

§4

Porady prawne i psychologiczne udzielane są w Klubie Środowisk Różnych według ustalonego harmonogramu dyżurów, dostępnego dla Klientów na stronie www.fundacjaart.pl

§5

 1. Z bezpłatnych porad prawnych/obywatelskich mogą korzystać osoby pełnoletnie, będące ofiarami lub świadkami przemocy bez względu na ich sytuację finansową.
 2. Osoby spełniające kryteria określone w ust. 1 mają równe szanse w dostępie do oferty poradni prawnej i psychologicznej w Klubie Środowisk Różnych A.R.T
 3. Z uwzględnieniem §7 priorytetowo będą potraktowane osoby w wieku poprodukcyjnym,  niepełnosprawne, matki i ojcowie z małymi dziećmi, […]

§6

 1. Porady prawne i psychologiczne udzielane będą zgodnie z zasadami:
  1. bezpłatności- świadczone w Klubie Środowisk Różnych A.R.T. porady są całkowicie bezpłatne;
  2. bezstronności- osoba udzielająca porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia Klienta i jego działa oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu;
  3. poufności- zapewnienie zachowania tajemnicy o fakcie pobytu Klienta w punkcie porad jak i o udzielonych informacjach;
  4. niezależności- osoba udzielająca porady nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego Klienta;
  5. aktualności i rzetelności informacji- informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli;
  6. samodzielności Klienta- osoba udzielająca porady nie może podejmować decyzji za Klienta, podaje tylko przedstawić istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru;
  7. powszechności dostępu do oferowanych usług.

§7

 1. Porady prawne i psychologiczne udzielane będą podczas wcześniej określonych w harmonogramie dyżurów prawnika i psychologa w Klubie Środowisk Różnych.
 2. Chcąc uzyskać poradę prawną lub psychologiczną należy zapoznać się z treścią Regulaminu, ustalić termin wizyty oraz ogólny zakres porady.
 3. Termin wizyty wraz z podaniem ogólnego zakresu porady można ustalić w godzinach pracy Klubu Środowisk Różnych, e-mailowo (adres:pomoc@fundacjaart.pl ) lub telefonicznie (nr tel. Kom.: 885552222)
 4. Klienci nie umówieni wcześniej na wizytę w danym dniu uzyskają poradę w przypadku, gdy w tym dniu u prawnika czy psycholog będzie  miał wolny czas. W innym przypadku Klient zostanie umówiony na pierwszy wolny termin.
 5. Klient na odrębnym formularzu składa pisemne oświadczenie, że zapozna się z Regulaminem i akceptuje go oraz, że wnioskuje o udzielenie takiej porady.
 6. Klient pisemnie oświadcza, że nie korzysta już w tej samej sprawie z porady prawnej innego prawnika oraz, że nie korzysta w przedmiotowej sprawie z usług adwokata lub radcy prawnego.
 7. Klient oświadcza, że odpowiedzialność odszkodowawcza prawnika, psychologa i Fundacji jest wyłączona.
 8. Klient po otrzymaniu porady zobowiązuje się do wypełnienia i przekazania właściwej osobie ankiety ewaluacyjnej porady.
 9. Prawnik, psycholog podczas wizyty sporządza Kartę Usługi Prawnej/Psychologicznej opisującą stan faktyczny i prawny danej sprawy oraz sposób załatwienia sprawy. Fakt otrzymania porady Klient potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na Karcie Usługi Prawnej/Psychologicznej.
 10. Złożenie oświadczenia, o których mowa w ust. 5-7 oraz podanie danych do Karty Usługi Prawnej/Psychologicznej, o którym mowa w ust. 8 są warunkami koniecznymi do podjęcia czynności udzielenia porady prawnej/psychologicznej, jednak nie jest to równoznaczne z udzieleniem takiej porady.
 11. W przypadku, gdy prawnik, psycholog uzna, że zidentyfikowany problem wymaga dalszej analizy umawia Klienta na kolejny termin.
 12. Prawnik, psycholog nie mogą udzielić porady, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa albo umożliwiałaby uniknięcia odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w przyszłości.
 13. Prawnik, psycholog mogą odmówić udzielenia porady Klientowi, który korzystał już w tej samej sprawie z porady innego prawnika, psychologa.
 14. W przypadku, gdy Klient swoją postawą wyraża lekceważenie wobec prawnika, psychologa przede wszystkim w sytuacji, gdy zachowuje się wobec niego w sposób powszechnie uznany za obelżywy, albo nie zgłaszając się na umówione spotkanie lub nie kontaktując się z prawnikiem lub psychologiem, specjalista może odmówić udzielenia porady.
 15. Na żądanie Klienta prawnik, psycholog powinien wydać Klientowi za pokwitowaniem wszystkie przekazane przez niego pisma i dokumenty.
 16. W szczególnych przypadkach prawnik, psycholog zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia sprawy między innymi z powodu konfliktu interesów, zawiłości sprawy, spraw przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z którą ma poważny zatarg  osobisty, sprawy, w której wcześniej udzielał pomocy prawnej stronie przeciwnej albo występował w przedmiotowej sprawie jako świadek po którejkolwiek ze stron.
 17. Wszystkie informacje i dane uzyskane podczas udzielania porad odnoszące się do Klienta objęte są rygorem poufności oraz zakazem upubliczniania ich i przetwarzania.
 18. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.

§8

 1. W Klubie Środowisk Różnych udzielane będą porady prawne z zakresów:
  1. prawa rodzinnego;
  2. prawa cywilnego;
  3. prawa pracy ;
  4. pomocy społecznej;
  5. przepisów dotyczących osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 2. Zakres udzielania porad prawnych i obywatelskich nie obejmuje spraw:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. podatkowych, celnych, dewizowych;
  3. związanych z postępowaniem karno-skarbowym;
  4. prawa administracyjnego.
 3. Zakres poradnictwa prawnego obejmuje pisemnego sporządzania pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, skarg konstytucyjnych oraz skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz organów Unii Europejskiej.

§9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.
 2. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 4. Dokumentacja poradni archiwizowana będzie w siedzibie Fundacji.
 5. Regulamin dostępny jest w Klubie Środowisk Różnych, u prawnika, psychologa oraz na stronie internetowej www.fundacjaart.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij