SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Opis projektu:

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST i NGO.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:
– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR),
– Wsparcie rodzin
– Asystent rodziny
– Poradnictwo rodzinne
– Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
– Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
– Doradztwo prawno – finansowe
– Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
– Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
– Indywidualne zajęcia reedukacyjne
– Coaching zawodowy
– Doradztwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe
– Staże

Punkty Przyjmowania Zgłoszeń:

1.Powiślańska Fundacja Społeczna
ul. Dobra 3 lok. 12/16, 00-384 Warszawa
godziny otwarcia: w poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00,

2.Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”
ul. Narbutta 27A oficyna – wejście od ul. Melsztyńskiej,  02-536 Warszawa
tel. 508 071 047, 693 339 335
godziny otwarcia: w środę w godzinach 15:30-19:00.

3.Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
godziny otwarcia: we wtorek w godzinach 16:30-20:00
i piatek w godzinach 17:00-19:00,

4.Stowarzyszenie OD-DO
ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa
tel. 22 632 09 09
godziny otwarcia: we wtorek w godzinach 12:00-14:00.

sos_plakata3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij