Alimentacyjne legendy – odcinek 5

„Zdejmij ze mnie Komornika, bo on najpierw weźmie dla siebie i dzieciak nic nie dostanie.”

 

Jeżeli obowiązany do płacenia alimentów nie wywiązuje się z obowiązku, pozostaje zwrócić się do Komornika o ich przymusowe wyegzekwowanie. Komornik staje się wówczas swego rodzaju „kołem ratunkowym”, który za pomocą prawnie zagwarantowanych instrumentów może zaległe oraz bieżące alimenty od dłużnika egzekwować. W Polsce połowa zasądzanych wyroków o alimenty trafia do komorników.

Przepisy Ustawy o Komornikach Sądowych, Ustawy o Kosztach Komorniczych oraz Przepisy Ustawy- Kodeks Postępowania Cywilnego wyraźnie obalają mit mówiący o tym, że Komornik pobiera należności dla siebie, kosztem uprawnionego do otrzymania alimentów dziecka.

Zgodnie z art. 31 ust 1 Ustawy o Komornikach Sądowych w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych Komornik przekazuje wierzycielowi wyegzekwowane należności niezwłocznie, niezależnie od sposobu ich wyegzekwowania. Oznacza to, że nie ma możliwości by jakiekolwiek pieniądze nie trafiły do uprawnionego do ich otrzymania dziecka.

Natomiast zgodnie z art. 27.1 Ustawy o kosztach komorniczych w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Opłata taka stanowi należność budżetową o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli zatem dłużnik obowiązany jest wpłacić zasądzoną ratę alimentacyjną, to doprowadzając do konieczności egzekwowania tych rat przez Komornika ponosi dodatkowo opłatę egzekucyjną w wysokości 10 % doliczaną do każdej z obowiązujących rat. W sprawach wszczętych przed 2019 rokiem opłata wynosi 15 % zgodnie z przepisem art 52.1 Ustawy o kosztach komorniczych „Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 770 k.p.c. to dłużnik zostaje obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego. Opłatę od należności przekazywanych alimentowanemu w drodze postępowania egzekucyjnego dolicza się do długu alimentacyjnego.

Przepisy wskazane powyżej w żadnym wypadku nie pozwalają Komornikowi nie przekazać wyegzekwowanej należności osobie uprawnionej do alimentacji, natomiast opłata egzekucyjna z tym związana dotyczy tylko i wyłącznie dłużnika i to jego dług powiększa.

Słuchając legend o tym, jak Komornik rozlicza pobierane od dłużnika pieniądze z tytułu alimentów, warto pamiętać, że: „Komornik nie zabiera, Komornik oddaje”.