Czy Dzielnicowy, policja jest po Twojej stronie?

Nikt i tak mi nie pomoże, sprawiedliwość jest po stronie silniejszych, a policja ma to…

 

Aby nieść pomoc osobom doświadczającym przemocy tworzone są całe systemy obejmujące różne instytucje i osoby. Policja, a szczególnie Dzielnicowy są bardzo ważnym ogniwem tego systemu. Zazwyczaj znają sytuację rodziny, mogą uruchomić dodatkową pomoc, interweniować, gdy sytuacja jest niebezpieczna. Z policją współpracuje pomoc społeczna, służba zdrowia, ośrodki interwencji kryzysowej, Niebieska Linia, sąd i prokuratura, świetlice socjoterapeutyczne, szkoła, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz fundacje wspierające osoby doznające przemocy.

Istotną rolą Dzielnicowego, zwłaszcza w  w realizowaniu procedury Niebieskie Karty, jest utrzymywanie kontaktu z rodziną uwikłaną w przemoc, dbanie o bezpieczeństwo domowników oraz zainicjowanie objęcia rodziny działaniami pomocowymi. Zadaniem Dzielnicowego jest również inicjowanie współdziałania z innymi podmiotami w celu udzielania kompleksowego wsparcia ofiarom przemocy. Podejmujący interwencję policjanci zazwyczaj jako pierwsi uzyskują informacje o tym, że w rodzinie ma miejsce przemoc. To oni, przyjeżdżając na interwencję stają przed trudnym zadaniem: właściwego rozpoznania sytuacji i charakteru zgłoszonych czynów. Nie jest to proste. Często sprawca w chwili interwencji jest już spokojny a ofiara rozdygotana. Dlatego istotne jest przeszkolenie policjantów oraz dzielnicowych w rozpoznawaniu znamion przemocy. Przemoc jest przestępstwem, Dzielnicowy jest zawsze po stronie ofiary przestępstwa.

 

Działanie „Praga Przeciw Przemocy” współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zamknij