„Usłysz krzyk niesłyszących” – 24.05.2012r., Warszawa

Konferencja inaugurująca kampanię społeczną na rzecz osób niesłyszących. Konferencja uzyskała patronat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących.

Środowisko osób Głuchych jest niezwykle hermetyczne, nie ze względu na swoją specyfikę, lecz poprzez pryzmat osób słyszących, które boją się konfrontacji. Podobnie jest z problematyką przemocy w rodzinach niesłyszących, gdzie ogniwem sporu jest głównie słyszący małżonek/małżonka. Sytuacja osoby Głuchej wobec której stosowana jest przemoc nie pozwala na zgłoszenie tego faktu. Powodem jest brak tłumaczy, bądź osoba zastraszana przez drugą. Osoby te boją się prosić o pomoc. Wmawia się im, że nikt ich nie wysłucha, nie znajdą świadków i udowodnienie winy będzie niemożliwe. Poprzez takie postawy stają się bezradne.

Przykład ten bardzo często ma odzwierciedlenie w środowisku słyszących i nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednak największym problemem jest sytuacja, w której często to osoba Głucha oskarżana jest o stosowanie przemocy fizycznej, ze względu na brak możliwości obrony – bo nie mówi. Doprowadza się taka osobę do stanu psychicznego załamania, które jest wynikiem presji strony słyszącej.

Bardzo ważne jest też zachowanie osoby Głuchej na rozprawie sądowej, w której to osoba Głucha jest oskarżona o stosowanie przemocy.

Często osoba ta nie kryje emocji wynikających z absurdu sytuacji, jest nadpobudliwa i wydaje dziwne nieartykułowane dźwięki, co może sugerować jej winę.

Ta sytuacja w Polsce zmienia się wraz z większą ilością biegłych sądowych tłumaczy języka migowego. Kiedy osoba Głucha ma dostęp do tłumacza języka migowego jest w stanie bronić się za pomocą jego słów, czuje się bezpiecznie i pewnie. Osoba Głucha wzywana na rozprawę sądową w charakterze oskarżonego najczęściej boi się, że nie będzie tłumacza języka migowego, Przez co nie będzie możliwości skutecznej obrony oraz wypowiedzenia się we własnym imieniu.

Obecność Tłumacza języka migowego w Sądzie jest niezbędna. Oferowane przez Tłumacza wsparcie coraz częściej skłania osoby Głuche do składania wniosków do sadu i walki o własne prawa.

Nie pozostawaj obojętny…

Problemy do rozważenia na konferencji:

 1. Komisariaty Policji nie przyjmą zeznań poszkodowanej osoby niesłyszącej
 2. Komisariaty Policji nie są przygotowane do przesłuchań przestępców niesłyszących
  • Zakładanie niesłyszącym kajdanek to „zaklejenie im ust”
  • Brak umiejętności w ocenie niesłyszący/upośledzony/upojony alkoholem
 3. Trudności komunikacyjne ze Strażą Miejską, Pożarną, Graniczną
  • Niesłyszący obcokrajowcy są pozostawieni sami sobie
  • Brak umiejętności w ocenie niesłyszący/upośledzony/upojony alkoholem
 4. Częsty brak możliwości powiadomienia niesłyszących o grożącym im niebezpieczeństwie
  • Brak telefonów stacjonarnych
  • Częsty brak telefonów komórkowych
  • Brak systemu dostosowanych komunikatów (standardowe szablony mówiące o zagrożeniu) w nadawaniu wiadomości sms do osób niesłyszących
 5. Zwiększenie zatrudnienia osób niesłyszących (dopłaty do osób posiadających grupę) i jednoczesny brak tłumacza języka migowego często doprowadza do nadużyć wynikających z łamania Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego:
  • Często przemoc fizyczna
  • Przemoc psychiczna
  • Szydzenie z niepełnosprawności
  • Przewaga słyszącego nad niesłyszącym
  • Przemoc zbiorowa polegająca na wykorzystaniu pozycji większości słyszących pracowników
 6. Brak tłumaczy w sądach prowadzi do:
  • Zaprzysiężenia niekompetentnych tłumaczy lub tłumaczy, którzy nie powinni być zaprzysiężeni w danej sprawie (Przykład 12 letniego dziecka niesłyszących rodziców uczestniczącego jako tłumacz w agresywnym w słowach rozwodzie swoich rodziców).
  • Odbywania się rozpraw z biernym udziałem osoby niesłyszącej, która nie ma możliwości wysłuchania zeznań, ustosunkowania się jak i obrony.(Przykład w sądzie: Sędzia w Jeleniej Górze uznał, że niesłysząca kobieta potrafi przeczytać dokumenty w sprawie i może napisać swoje zeznania.)
  • Braku znajomości sprawy, wcześniejszych ustaleń co do stanowiska w sprawie, linii obrony z adwokatem, pełnomocnikiem.
  • Zapadania krzywdzących wyroków bez przesłuchania osoby niesłyszącej.
 7. Osoby niesłyszące są często niesłusznie oskarżonymi uczestnikami w sprawie o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej
  (Przykład niesłyszącej kobiety w Wałbrzychu, która została oskarżona o stosowanie przemocy w stosunku do niepełnosprawnej wnuczki słyszącego męża – sprawa umorzona).
 8. Wykorzystywanie seksualne i przemoc wobec dzieci niesłyszących. (Przykład nauczyciela ze szkoły w Żarach) Powrót do pkt. 1 osoba niesłyszana nie ma jak złożyć zeznań.
  • MIT: Osoba niepełnosprawna intelektualnie może nie być zdolna do odczuwania lęku, bólu, doznania przemocy i poniżenia (Kilka lat temu Sąd próbował rozstrzygnąć kwestię czy seksualnie wykorzystywana osoba niepełnosprawna intelektualnie odczuwa ból i czy jest zdolna do cierpienia www.pfon.org/publikacje)
 9. Częste ignorowanie zdania wypowiadanego przez niesłyszących odbieranego jak zdanie wypowiadane przez osobę niepełnosprawną intelektualne.(Przykład: na jednej z rozpraw w jeleniogórskim sądzie o wymeldowanie, padła opinia psychiatry sądowego, który podkreślił iż;’ „Głucha kobieta jest kwalifikowana do jednostki chorobowej zwaną głuchoniemota – brak zdolności mówienia przy zachowaniu słuchu oraz ma zaburzone procesy myślowe ze względu na brak umiejętności pisania i czytania)
 10. Częste karanie za głuchotę (np. Niesłyszącego sprawcę wypadku drogowego nie można wypuścić z komendy, jeżeli się go nie przesłucha. Niesłyszący z Bogatyni przesiedział tak w areszcie na komendzie 48 h do czasu przyjazdu tłumacza).

Pomysłodawcy kampanii:

Migam.pl – wszystko co związane z językiem migowym. Migam.pl to działania służące popularyzacji języka migowego i świadomości o problemach osób głuchych. Za darmo udostępniamy największy w Polsce słownik język migowego, e-szkolenia, oferujemy osobom prywatnym DARMOWĄ usługę tłumaczenia online – z wykorzystaniem komunikatora ooVoo, lub Skype. Komercyjnie tłumaczymy treści www, filmy, reklamy, konferencje , wydajemy darmową e-gazetę tłumaczoną na język migowy.

Fundacja A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

Wśród zaproszonych Prelegentów na konferencji inaugurującej kampanię znajdą się min.:

Olgierd Kosiba- Redaktor Naczelny gazety Migam.pl, tłumacz i wykładowca języka migowego

olgierd.kosiba@jezykmigowy.org.pl

Prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Wolontariusz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Pełnomocnik KSON-u w zakresie koordynowania i rekrutacji oraz organizacji kursów języka migowego. Członek Towarzystwa Osób Niesłyszących z Poznania oraz Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Lubuskiego. Ukończył szkolenie z zakresu znajomości języka migowego na poziomie „KSS”, „N” oraz „PJM”. Współautor „Leksykonu języka migowego” (wyd. Silentium).

Agnieszka Nasiłowska- Tłumacz i wykładowca języka migowego (koordynator biura w Jeleniej Górze)

agnieszka.nasilowska@migam.pl

Coda – słyszące dziecko niesłyszących rodziców. Od dziecka posługuje się naturalnym językiem migowym. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych – studia II-go stopnia. Od 2009 roku wolontariusz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Ukończyła szkolenia w zakresie języka migowego na poziomie KSS, N, T1. Od 2010 Biegły Sądowy Tłumacz Języka Migowego i Z-ca Prezesa Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.

Sławomir Łuczywek- Wykładowca Polskiego Języka Migowego (Ząbki)

slawek.luczywek@migam.pl

Absolwent Akademi Podlaskiej, studiów magisterskich na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej Polskiego Języka Migowego (PJM) przy ZG PZG, tłumacz PJM w projekcie „Ustawa o języku migowym – w języku migowym”, lektor PJM. Pracował jako instruktor ds. rehabilitacji społecznej osób niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Posiada Certyfikat wykładowcy języka migowego „W1” oraz Certyfikat tłumacza języka migowego „N”.

PARTNERZY PROJEKTU:

!!! Patronat medialny nad wydarzeniem obejęła E-gazeta Migam.pl. Pierwszy miesięcznik przetłumaczony w całości na język migowy.


Odwiedź nas na FB: www.facebook.com/fundacja.art oraz www.facebook.com/migampl

Sprawy organizacyjne:

– koszt inwestycji –190 zł+ VAT

– w cenie konferencji: wykłady merytoryczne, lunch i przerwy kawowe oraz zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.

Potwierdzenie

Potwierdzenia zawierające informację o miejscu spotkania, harmonogram zajęć, wysyłamy do uczestników około 14 dni przed jego terminem, na adres mailowy. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana jako uczestnik , prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.Harmonogram spotkania będzie również dostępny na stronie https://www.fundacjaart.pl/o-projekcie/kampanie-spoleczne oraz na stronie www.migam.pl/

Odwołanie spotkania

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku małego zainteresowania terminem.

Kampania ma charakter edukacyjno-społeczny.

W przypadku pytań, sugestii, współpracy:

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl

Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa- pomoc@fundacjaart.pl, Tel.: 88 55 52 222

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij