Zmiana statutu Fundacji A.R.T. – 26.06.2018r.

Zmiana statutu: z dniem 26.06.2018 r. Fundator, Zarząd i Rada Fundacji A.R.T. uchylili dotychczasowy statut, obowiązującym jest poniższy.

Statut Fundacji A.R.T.

Działalność statutowa Fundacji A.R.T  opiera się na trzech hasłach:

#Aktywizujemy #Ratujemy #Tworzymy

#Aktywizujemy do działania.

Działanie realizujemy poprzez:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego oraz zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży,
 2. Wspieranie budowania więzi rodzinnych oraz rozwoju kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców,
 3. Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych, scalających i wspierających rodziny w pokonywaniu trudności,
 4. Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia,
 5. Inicjowanie i promowanie działalności kulturalnej,
 6. Inicjowanie i wspieranie edukacji obywateli,
 7. Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji,
 8. Promocję oraz popularyzowanie kultury, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
 9. Organizowanie meczy sportowych, organizowanie turniejów, rozgrywek, spotkań towarzyskich, organizowanie akcji edukacyjnych oraz akcji społecznych związanych z popularyzacją sportu, organizowanie turniejów, zawodów, pokazów własnych i innych imprez sportowych,
 10. Organizowanie obozów dla zawodników, wyjazdów szkoleniowych dla zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy,
 11. Rozpowszechnianie innych materiałów edukacyjnych związanych z inicjowaniem i wspieraniem działań upowszechniających sport oraz propagującym zdrowy tryb życia,
 12. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania,
 13. Wspieranie i promowanie działań proekologicznych,
 14. Umacnianie potencjału organizacji obywatelskich,

#Ratujemy osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działanie realizujemy poprzez:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
 3. Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom,
 4. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw dziecka,
 5. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
 6. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 7. Prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne oraz grupy wsparcia.

#Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

Działanie realizujemy poprzez:

 1. Tworzenie i wdrażanie kampanii społecznych,
 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, medycyny i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczeństwa lub określonych grup potrzebujących wsparcia,
 3. Organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi
  i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna,
 4. Pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know – how oraz środków pomocowych,
 5. Organizację szkoleń i konferencji,
 6. Tworzenie tematycznych portali internetowych,
 7. Upowszechnianie Internetu oraz innych technologii informacyjnych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich,
 8. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem,
 9. Edukacja i wzmacnianie potencjału na obszarach wiejskich,
 10. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz świadomości społecznej i obywatelskiej.

 

Tekst jednolity – Statut  Fundacji A.R.T.

 • 1
 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja A.R.T.,
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. ) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu,
 3. Statut Fundacji oraz cel jej działania może ulec zmianie bądź modyfikacji za zgodą Fundatora, jak również Przewodniczącego Rady Fundacji,
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 • 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną,
 2. Fundatorem jest Agnieszka Jolanta Tobota.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa,
 2. Minister Pracy i Polityki Społecznej jest ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji,
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych,
 4. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym oraz pieczęciami: okrągłą pieczęcią z logo Fundacji oraz podłużną pieczęcią z danymi Fundacji,
 5. W przypadku stworzenia sekcji sportowych- sekcje sportowe mogą mieć własną nazwę i oznaczenie graficzne co nie stoi w sprzeczności z ust.4 niniejszego paragrafu.
 6. Fundacja jest instytucją, której celem jest realizacja przedsięwzięć społecznie użytecznych. Z tego względu nie jest dopuszczalne dokonywanie przez Fundacje czynności prawnych, których stroną jest osoba spokrewniona z członkiem organu Fundacji, bądź osoba bliska, ani na rzecz takich osób, jeżeli treść stosunku prawnego mającego powstać w rezultacie dokonania takiej czynności prawnej w sposób nieusprawiedliwiony przyznanej korzyści takiej osobie. Dotyczy to w szczególności udzielenia lub obietnicy udzielenia takiej osobie pożyczki, poręczenia, podżyrowania weksla, darowizny na rzecz takiej osoby, umowy dożywocia i tym podobnych.
 7. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 8. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące zdrowiu i szczęściu każdego człowieka
 • 4

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

 1. Cel Fundacji:

#Aktywizujemy do działania.

Działanie realizujemy poprzez:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego oraz zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży,
 2. Wspieranie budowania więzi rodzinnych oraz rozwoju kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców,
 3. Inicjowanie i promowanie działań prorodzinnych, scalających i wspierających rodziny w pokonywaniu trudności,
 4. Inicjowanie i promowanie zdrowego stylu życia,
 5. Inicjowanie i promowanie działalności kulturalnej,
 6. Inicjowanie i wspieranie edukacji obywateli,
 7. Inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji,
 8. Promocję oraz popularyzowanie kultury, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
 9. Organizowanie meczy sportowych, organizowanie turniejów, rozgrywek, spotkań towarzyskich, organizowanie akcji edukacyjnych oraz akcji społecznych związanych z popularyzacją sportu, organizowanie turniejów, zawodów, pokazów własnych i innych imprez sportowych,
 10. Organizowanie obozów dla zawodników, wyjazdów szkoleniowych dla zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy,
 11. Rozpowszechnianie innych materiałów edukacyjnych związanych z inicjowaniem i wspieraniem działań upowszechniających sport oraz propagującym zdrowy tryb życia,
 12. Promowanie zdrowego sposobu odżywiania,
 13. Wspieranie i promowanie działań proekologicznych,
 14. Umacnianie potencjału organizacji obywatelskich,

#Ratujemy osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działanie realizujemy poprzez:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
 3. Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom,
 4. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw dziecka,
 5. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
 6. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 7. Prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne oraz grupy wsparcia.

#Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

Działanie realizujemy poprzez:

 1. Tworzenie i wdrażanie kampanii społecznych,
 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, medycyny i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczeństwa lub określonych grup potrzebujących wsparcia,
 3. Organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi
  i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna,
 4. Pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know – how oraz środków pomocowych,
 5. Organizację szkoleń i konferencji,
 6. Tworzenie tematycznych portali internetowych,
 7. Upowszechnianie Internetu oraz innych technologii informacyjnych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich,
 8. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem,
 9. Edukacja i wzmacnianie potencjału na obszarach wiejskich,
 10. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz świadomości społecznej i obywatelskiej.
 • 6

Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich statutowych przedsięwzięć środki finansowe i darowizny, w tym przyznane bądź otrzymane w ramach programów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pożyczki i kredyty Banku Światowego i innych instytucji, o ile mnie jest to sprzeczne z celami Fundacji.

 • 7
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 • 8

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – (80.42.B),
 2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – (85.59.B),
 3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – (82.30. Z),
 4. Działalność portali internetowych – (63. 12. Z.),
 5. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting)i podobna działalność – (63.11. Z.),
 6. Działalność wydawnicza – (PKD 22.1),
 7. Działalność poligraficzna – (PKD 22.2),
 8. Reklama – (74.40.Z),
 9. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – (70.20.Z),
 10. Działalność związana z ochroną ludzkiego zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – (85.14.F),
 11. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – (85.14.D),
 12. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji – (73.10.F),
 13. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki – (73.10.H),
 14. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – (56.10.A),
 15. Przygotowywanie i podawanie napojów – (56.30.Z),
 16. Opieka dzienna nad dziećmi – (88.91.Z),
 17. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – (88.99.Z)
 18. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – (55.20.Z)
 • 9
 1. Fundator tj. Agnieszka Tobota może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla przeprowadzenia kontroli.
 2. Zarząd jest zobowiązany przekazać Fundatorowi żądane przez niego informacje dotyczące działalności Fundacji.
 • 10
 1. Majątkiem Fundacji jest kapitał założycielski w wysokości 5.000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) a także inne aktywa, w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu, darowizny,
  2. dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
  3. dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat, dłużnych papierów wartościowych, dywidend z udziałowych papierów wartościowych.
 3. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie będzie mniejsza niż 1500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 4. Fundacja prowadzi obsługę środków przekazywanych w ramach pomocy krajowej i zagranicznej.
 5. Wszelkie aktywa Fundacji mogą być przeznaczone do wykorzystania wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów statutowych, w tym także dla prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
 • 11

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd oraz
 2.  
 • 12
 1. Zarząd liczy od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę na roczną wspólną kadencję z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Z mocy Statutu Fundacji Prezesem Zarządu jest Fundator.
 3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu jest ustalana jest przez Radę, która nawiązuje z  członkami Zarządu stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, dopuszczalne jest sprawowanie zarządu również bez wynagrodzenia.
 4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę przed końcem kadencji.
 5. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje w razie śmierci lub rezygnacji.
 • 13
 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja celów statutowych Fundacji,
  2. administracja majątkiem Fundacji,
  3. prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej,
  4. uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych,
  5. za zgodą Rady, nabywanie i zbywanie, bądź inne dysponowanie i rozporządzanie, w tym obciążanie, prawem własności nieruchomości lub innym prawem rzeczowym na nieruchomości,
  6. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności Fundacji i rocznych planów finansowych,
  7. za zgodą Rady, tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym przedstawicielstw zagranicznych Fundacji, a także nadawanie im regulaminów organizacyjnych, 
  8. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
 3. Zarząd działa zgodnie ze swym Regulaminem uchwalonym przez Radę.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 
 5. Zarząd podejmuje uchwały podczas posiedzeń, w drodze obiegowego podpisywania uchwał, a także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust.7.
 7. W razie równości głosów „za”, „przeciw” oraz wstrzymujących się, decyduje głos Prezesa. Pozostałe zasady podejmowania uchwał reguluje Regulamin, o którym mowa w ust.3.
 8. Zarząd ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Rady o planowanym posiedzeniu.
 9. Na posiedzeniach Zarządu ma prawo być obecny,  także każdy członek Rady.
 10. Sprawozdania, o których mowa w ust.2 pkt.6 Zarząd przedstawia Radzie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
 • 14

W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków wspólnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.

 • 15
 1. Rada składa się z 1 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego, a w razie, gdy w skład Rady wchodzą co najmniej dwie osoby – także z Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych przez Fundatora na 3-letnią  wspólną kadencję.
 2. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Rady z członkostwem w Zarządzie.
 3. Rada działa zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Fundator, lub osoba upoważniona przez tego Fundatora.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, albo w okresach krótszych na żądanie Fundatora, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady.
 5. O posiedzeniu należy zawiadomić każdego członka Rady i Fundatora co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 6. Rada podejmuje uchwały podczas posiedzeń, w drodze obiegowego podpisywania uchwał, a także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
 8. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora.
 9. Utrata członkostwa w Radzie następuje w razie śmierci lub rezygnacji.
 • 16
 1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  1. określenie kierunków działalności Fundacji,
  2. uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
  3. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych,
  4. nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu,
  5. ustalanie zasad dysponowania prawem własności nieruchomości lub innym prawem rzeczowym na nieruchomości,
  6. zmiana Statutu Fundacji wspólnie z Fundatorem,
  7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz uchwalanie zawarcia, zmiany i rozwiązania umów z członkami Zarządu,
  8. określenie zasad wynagradzania Zarządu,
  9. uchwalanie Regulaminu,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. udzielanie zgody na nabywanie i zbywanie, bądź inne zadysponowanie i rozporządzanie, w tym obciążanie, prawem własności nieruchomości lub innym prawem rzeczowym na nieruchomości,
  12. udzielanie zgody na tworzenie i likwidację jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym przedstawicielstw zagranicznych Fundacji, a także zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych,
  13. podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych Radzie przez Zarząd.
 • 17
 1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca.
 2. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny  o którym mowa w § 12 ust. 3 z członkami Zarządu na podstawie uprzedniej uchwały Rady.
 • 18
 1. Fundacja może zostać połączona z inną fundacją na podstawie uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. 
 2. Fundacja nie może zostać połączona z inna fundacją, której cele nie dają się pogodzić z realizacja celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie uznania przez Radę, że cele statutowe Fundacji zostały osiągnięte bądź, że niemożliwe jest ich osiągnięcie a także w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 4. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. 
 5. Dla podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 i 3 wymagane jest oddanie głosu za uchwałą przez Przewodniczącego Rady. 
 6. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu, a jego funkcje przejmuje likwidator.
 7. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
 8. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zgodne z celami statutowymi, określone jednomyślnie przez Fundatora.

Warszawa, dnia  20.06.2018 r. Warszawa

 

FUNDATOR: Agnieszka Tobota

PREZES FUNDACJI: Agnieszka Tobota

CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI: Radosław Wajler

CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI: Kazimierz Walijewski

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI: Adam Ołdak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij